Colli Pwysau gyda Botox Stumog yn Nhwrci: Cost Stumog Botox

Colli Pwysau gyda Botox Stumog yn Nhwrci: Cost Stumog Botox

Beth yw Stomach Botox yn Nhwrci?

Mae botocs stumog yn weithdrefn sy'n ymlacio cyhyrau'r stumog. Defnyddir y broses hon fel strategaeth diet sy'n creu'r angen i fwyta llai o fwyd trwy atal crebachiad cyhyrau'r stumog a'r cynnydd yn amser preswylio'r bwyd yn y stumog.

Gelwir hefyd yn botox stumog, botox gastrig neu driniaeth botox. Yn y broses hon, mae tocsin botwlinwm yn cael ei chwistrellu i gyhyrau'r stumog. Mae tocsin botwlinwm yn atal rhyddhau niwrodrosglwyddydd o'r enw acetylcholine, sy'n gwneud i gyhyrau'r stumog gyfangu a bod bwyd yn symud yn arafach. Yn y modd hwn, mae'r teimlad o lawnder yn y stumog yn cynyddu ac mae'r angen i fwyta llai yn codi.

Mae botox stumog yn cael ei gymhwyso gan bobl sydd am golli pwysau.. Fodd bynnag, gellir defnyddio'r broses hon nid yn unig ar gyfer colli pwysau, ond hefyd i drin anhwylderau fel adlif gastrig, diffyg traul a phoen stumog.

Dylai meddyg arbenigol wneud botocs stumog a dylid gwneud gwaith dilynol gofalus ar ôl y driniaeth. Gall sgîl-effeithiau a all ddigwydd yn ystod neu ar ôl y driniaeth gynnwys poen stumog ysgafn, cyfog, chwydu, chwyddo, cur pen, a thwymyn.. Felly, mae'n bwysig dilyn argymhellion eich meddyg cyn ac ar ôl y driniaeth.

Yn Nhwrci, mae meddygon arbenigol yn perfformio gweithdrefn botox stumog ac mae clinigau sy'n addas ar gyfer y driniaeth hon.

Sut Mae Stomach Botox yn Gweithio yn Nhwrci?

Yn Nhwrci, defnyddir botox stumog fel strategaeth ddeiet sy'n creu'r angen i fwyta llai trwy ymlacio cyhyrau'r stumog. Perfformir y driniaeth trwy chwistrellu cyffur o'r enw tocsin botwlinwm i gyhyrau'r stumog.

Mae tocsin botwlinwm yn atal rhyddhau niwrodrosglwyddydd o'r enw acetylcholine, sy'n atal cyhyrau'r stumog rhag cyfangu a chynyddu'r amser y mae bwyd yn aros yn y stumog.. Felly, mae cyhyrau'r stumog yn cyfangu llai ac mae bwyd yn mynd trwy'r stumog yn gyflymach. Felly, mae'r teimlad o lawnder yn y stumog yn cynyddu ac mae'r angen i fwyta llai yn codi.

Perfformir botocs stumog gyda dull endosgopig.. Yn ystod y driniaeth, mae endosgop yn cael ei basio trwy geg y claf ac mae tocsin botwlinwm yn cael ei chwistrellu i gyhyrau'r stumog gyda chymorth nodwydd fain. Mae'r weithdrefn fel arfer yn cael ei wneud o dan anesthesia lleol ac mae'n cymryd ychydig funudau.

Mae botox stumog yn cael ei gymhwyso gan bobl sydd am golli pwysau.. Fodd bynnag, gellir defnyddio'r broses nid yn unig ar gyfer colli pwysau, ond hefyd i drin anhwylderau fel adlif gastrig, diffyg traul a phoen stumog.

Dylai meddyg arbenigol wneud botocs stumog a dylid gwneud gwaith dilynol gofalus ar ôl y driniaeth. Gall sgîl-effeithiau a all ddigwydd yn ystod neu ar ôl y driniaeth gynnwys poen stumog ysgafn, cyfog, chwydu, chwyddo, cur pen, a thwymyn. Felly, mae'n bwysig dilyn argymhellion eich meddyg cyn ac ar ôl y driniaeth.

Perfformir gweithdrefn botox stumog yn Nhwrci gan feddygon arbenigol ac mae clinigau sy'n addas ar gyfer y driniaeth hon.. Fodd bynnag, fel cyn unrhyw weithdrefn feddygol, mae'n bwysig cynnal archwiliad manwl a dilyn argymhellion eich meddyg cyn y weithdrefn botox stumog.

Pwy All Gael Botox Stumog yn Nhwrci?

Gall triniaeth botocs stumog yn Nhwrci gael ei wneud gan bobl sydd am golli pwysau a phobl â rhai anhwylderau'r system dreulio.. Fodd bynnag, ni argymhellir botox stumog yn enwedig yn yr achosion canlynol:

• Y rhai sy'n feichiog ac yn bwydo ar y fron

• Y rhai sydd â heintiau stumog neu'r llwybr berfeddol

• Y rhai sydd ag alergedd i docsin botwlinwm

• Y rhai â chlefydau cyhyr neu anhwylderau niwrolegol

• Y rhai sydd ag anomaleddau yn strwythur y stumog neu'r system berfeddol

• Y rhai sy'n defnyddio teneuwyr gwaed

Yn ogystal, er bod botox stumog yn cael ei ddefnyddio fel dull colli pwysau, nid yw'n addas ar gyfer triniaeth gordewdra. Dylid defnyddio'r weithdrefn yn ogystal â dietau colli pwysau.

Pethau i'w Gwybod Am Botox Stumog

Mae botocs stumog yn weithdrefn a gyflawnir i barlysu cyhyrau'r stumog dros dro, gan gynyddu'r teimlad o syrffed bwyd a lleihau'r awydd i fwyta. Defnyddir y weithdrefn hon yn aml at ddibenion colli pwysau ac fe'i hystyrir yn ddull effeithiol i lawer o bobl. Fodd bynnag, mae rhai pwyntiau pwysig i'w gwybod am botox stumog:

Nid yw botox stumog yn ateb parhaol. Mae tocsin botwlinwm yn cael ei amsugno gan y corff mewn tua 3-6 mis ac mae ei effaith yn dechrau lleihau.. Felly, efallai y bydd angen ailadrodd y broses yn rheolaidd er mwyn i'r canlyniadau fod yn barhaol.

Ni ddylid defnyddio botox stumog yn unig fel dull colli pwysau. Mae newidiadau ffordd o fyw fel diet ac ymarfer corff yn hanfodol ar gyfer colli pwysau parhaol ac iach.

Nid yw botox stumog yn ddull addas ar gyfer trin gordewdra. Dim ond ar gyfer pobl sydd â phwysau penodol y caiff y driniaeth ei hargymell ond na allant golli pwysau er gwaethaf dietau ac ymarferion colli pwysau.

Gall botox stumog achosi rhai sgîl-effeithiau. Gall y sgîl-effeithiau hyn gynnwys symptomau fel cyfog, chwydu, poen yn yr abdomen, diffyg traul, dolur rhydd, a llosg y galon.

Dylai triniaeth botox stumog gael ei wneud gan feddyg arbenigol.. Dylai'r weithdrefn hon gael ei berfformio gan feddyg profiadol oherwydd gall achosi cymhlethdodau difrifol.

Efallai na fydd botocs stumog yn addas ar gyfer pobl â phroblemau iechyd eraill. Am y rheswm hwn, mae'n bwysig eich bod yn gwneud archwiliad manwl gyda'ch meddyg cyn y weithdrefn botox stumog a darganfod a yw'r driniaeth yn addas i chi.

Dim ond yn ardal y stumog y mae botocs stumog yn effeithiol ac nid yw'n lleihau braster mewn rhannau eraill o'r corff. Felly, mae'n ddull addas ar gyfer y rhai sydd am gael gwared ar y braster mewn ardal benodol yn unig.

Faint o Bwysau Allwch Chi ei Golli Gyda Stumog Botox yn Nhwrci?

Mae faint o bwysau y gellir ei golli gyda botox stumog yn dibynnu ar strwythur corff y person, cyfradd metabolig, ffordd o fyw a lled yr ardal lle gwneir y cais. Nid yw botocs stumog yn cael ei ddefnyddio fel prif ddull colli pwysau fel arfer a dim ond ar y cyd â diet ac ymarfer corff i gynorthwyo colli pwysau y caiff ei ddefnyddio.. Fodd bynnag, mae astudiaethau wedi dangos y gall cymhwysiad botox stumog helpu person i golli pwysau trwy leihau archwaeth bwyd, newid arferion bwyta a chynyddu'r teimlad o lawnder.

Fel arfer teimlir effaith cymhwysiad botox stumog o fewn 2-3 wythnos ac mae'n para am tua 3-6 mis. Yn ystod yr amser hwn, efallai y bydd yn bosibl i'r person golli tua 3-5 kilo. Fodd bynnag, gall y swm hwn o golli pwysau amrywio o berson i berson. Gan nad yw botox stumog yn ateb hirdymor, efallai y bydd angen ei ailadrodd yn rheolaidd i gynnal ei effaith.

A All Pawb Golli'r Un Pwysau Gyda Botox Stumog?

Na, ni all pawb golli'r un pwysau gyda botox stumog. Mae cymhwysiad botox stumog yn effeithiol yn dibynnu ar strwythur corff y person, cyfradd metabolig, ffordd o fyw, arferion bwyta a lled ardal y cais.. Nid yw'n bosibl cyflawni colli pwysau parhaol gyda botox stumog yn unig heb newid arferion diet ac ymarfer corff y person.

Gall botocs stumog helpu i golli pwysau trwy leihau archwaeth rhywun, newid arferion bwyta a chynyddu'r teimlad o lawnder. Fodd bynnag, gall effaith y cais amrywio o berson i berson ac ni all pawb golli'r un faint o bwysau. Hefyd, gan nad yw botox stumog yn ateb hirdymor, efallai y bydd angen ei ailadrodd yn rheolaidd i gynnal ei effaith.. Am y rheswm hwn, mae angen adolygu arferion maethol a ffordd o fyw'r person cyn ac ar ôl cymhwyso botox stumog.

Manteision Stomach Botox yn Nhwrci

Gall manteision cael botox stumog yn Nhwrci fod:

Priodol cost: Mae Twrci yn cynnig cost mwy fforddiadwy ar gyfer cymwysiadau esthetig a chosmetig o'i gymharu â gwledydd eraill. Am y rheswm hwn, efallai y bydd yn bosibl cael botox stumog yn Nhwrci am brisiau mwy fforddiadwy.

Profiadol meddygon: Mae gan Dwrci feddygon profiadol a hyfforddedig yn y maes. Perfformir cymhwysiad botox stumog gan ddietegwyr arbenigol a llawfeddygon plastig.

cyflym ve effeithiol canlyniadau: Cais botox stumog yn rhoi canlyniadau cyflym ac effeithiol. Ar ôl y driniaeth, gall pobl weld canlyniadau o fewn 2-3 wythnos.

Kaliteli iechyd gwasanaethau: Mae gan Dwrci ganolfannau meddygol modern sy'n darparu gwasanaethau iechyd o safon. Mae'r canolfannau hyn yn perfformio cymwysiadau botox stumog gan ddefnyddio offer a dyfeisiau o'r radd flaenaf.

Turizm posibiliadau: Mae Twrci yn wlad gyfoethog mewn twristiaeth. Mae Istanbul, Antalya, Bodrum a llawer o ddinasoedd eraill yn denu sylw twristiaid. Gan fod cymhwysiad stumog botox yn cael ei berfformio mewn canolfannau esthetig yn y dinasoedd hyn, mae'n bosibl cael gwyliau twristaidd ar ôl y driniaeth.

cyflym ve hawdd mynediad: Mae Twrci yn bont rhwng Ewrop ac Asia. Felly, mae'n bosibl cyrraedd Twrci yn gyflym ac yn hawdd. Yn ogystal, mae cwmnïau hedfan domestig yn Nhwrci yn cynnig gwasanaethau hedfan ledled y byd.

Faint Mae'n ei Gostio i Gael Stomach Botox yn Nhwrci?

Gall cost botocs gastrig yn Nhwrci amrywio yn dibynnu ar ffactorau fel y clinig neu'r ysbyty lle gwneir y cais, faint o docsin botwlinwm a ddefnyddir, lefel profiad y meddyg sy'n cyflawni'r cais, a gwasanaethau dilynol ar ôl y driniaeth.. Yn gyffredinol, mae cost botox stumog yn Nhwrci yn dechrau o 650 Ewro.. Fodd bynnag, mae'r prisiau hyn yn amrywio rhwng clinigau.

Ble yn Nhwrci mae botox stumog yn cael ei wneud?

Yn Nhwrci, perfformir botox stumog mewn llawer o ganolfannau esthetig, clinigau ac ysbytai, yn enwedig mewn dinasoedd mawr fel Istanbul, Ankara ac Izmir. Fodd bynnag, mae cymhwysiad botox stumog hefyd ar gael mewn amrywiol ganolfannau esthetig a chlinigau mewn dinasoedd eraill. Am y rheswm hwn, gallwch chi gael cymhwysiad stumog botox mewn llawer o wahanol ddinasoedd Twrci.

Gallwch elwa o'r breintiau trwy gysylltu â ni.

• 100% Gwarant pris gorau

• Ni fyddwch yn dod ar draws taliadau cudd.

• Trosglwyddo am ddim i faes awyr, gwesty neu ysbyty

• Mae llety wedi'i gynnwys ym mhrisiau'r pecyn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gadael Sylw

Ymgynghori am Ddim